موضوع بخشنامه

تاريخ بخشنامه

نام فايل

دستورالعمل ارزشيابي گزارش توجيهي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي

1384/07/24

101-128501

مجموعه ضوابط اجرايي طرح و ساخت (EPC غير صنعتي)

1384/05/15

EPC_Package84

حق‌الزحمه مطالعات ژئوفيزيك سال 1384

1384/05/10

101-82986

تعديل حق‌الزحمه خدمات تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصيلي شهرها  1384K

1384/05/10

101-82982

تعديل حق‌الزحمه خدمات تهيه طرح و توسعه عمران (جامع) ناحيه      1384M

1384/05/10

101-82980

حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عاليه پل ، تونل ، باندفرودگاه ، راه و زيرسازي راه‌آهن سال 1384

1384/05/10

101-82977

حق الزحمه مطالعات زيرسازي راه آهن سال 1384

1384/05/10

101-82975

دستورالعمل نحوه تعيين حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسي آب

1384/05/08

101-80981

عدم تقاضاي دريافت مفاصا حساب حقوق دولتي

1384/04/29

H33337T20966

دستورالعمل تعيين حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي موجود

1384/04/21

101-69532

دستورالعمل تعيين حق‌الزحمه مطالعات تهيه طرح بهسازي لرزه‌اي ساختمانهاي موجود

1384/04/21

101-69529

دستورالعمل تعيين حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازي لرزه‌اي پل‌هاي موجود

1384/04/21

101-69523

ابلاغ تعرفه‌هاي خدمات نقشه‌برداري

1384/04/13

101-65016

فهرست بهاي پايه ترميم و بازسازي نوار حفاري در معابر شهري

1384/04/13

5-513-64532

شاخص‌هاي قطعي دوره‌هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1383

1384/04/13

101-64193

آيين‌نامه ايمني راه‌ها ....  نشريه شماره 267 .... لازم‌الاجرا

1384/04/11

SafetyManual267

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهي مشاوران سال 1384

1384/04/06

101-59511

نرخ فولاد، سيمان و مواد ناريه در دوره سه ماهه چهارم سال 1383

1384/03/31

101-55944

مطالعات تهيه طرح‌هاي هادي روستايي

1384/03/29

101-53507

نشريه 55 تجديدنظر دوم: مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني (لازم‌الاجرا)

1383/04/17

Code55

نشريه 101 تجديدنظر اول: مشخصات فني عمومي راه (لازم‌الاجرا)

1382/10/01

Code101

فهرست‌هاي بهاي سال 1384

1383/12/26

Bha84.htm

موافقت‌نامه وام براي استفاده از تسهيلات مالي خارجي در طرح­هاي سرمايه­گذاري

1383/11/27

101-220910

قانون برگزاري مناقصات مجلس 130890 مورخ  17/11/83          ابلاغ 67490  مورخ 26/11/83

1383/11/26

67490

MonaghesatFAQ

نرخ فولاد، سيمان و مواد ناريه در دوره سه ماهه سوم سال 1383

1383/11/13

101-211623

دستورالعمل انتخاب و ارجاع كار به واحدهاي خدمات مديريت طرح

1383/10/21

101-194859

موافقتنامه، پيوستها، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان‌هاي تامين كالا و تجهيزات، ساختمان و نصب بصورت توام (PC)، براي كارهاي صنعتي

1383/10/05

101-183406

حق‌الزحمه مطالعات ژئوفيزيك

1383/09/16

101-171122

موافقت‌نامه، پيوست‌ها ، شرايط عمومي و شرايط خصوصي قرارداد واگذاري ليسانس و دانش فني براي فرآيندهاي توليد محصول

1383/09/10

101-165725

شاخص‌هاي قطعي تعديل آحاد بها، دوره‌هاي سه ماهه اول و دوم سال 1383

1383/09/04

101-157014

مابه‌التفاوت نرخ سيمان و فولاد پيمان‌هايي كه فاقد تعديل آحاد بها مي‌باشند

1383/08/23

101-153620

نرخ فولاد، سيمان و مواد ناريه در دوره‌هاي سه ماهه اول و دوم سال 1383

1383/08/05

101-142403

دستورالعمل بيمه پروژه‌ها، در قراردادهاي پيمانکاري

1383/08/02

101-139602

دستورالعمل بيمه پروژه‌ها، در قراردادهاي خدمات مشاوره

1383/08/02

101-139189

دستورالعمل مهندسي ارزش در دوره ساخت

1383/07/29

101-137932

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار سال 1383

1383/07/25

101-134409

مابه‌التفاوت نرخ سيمان و فولاد پيمان‌هايي كه به صورت متر مربع زيربنا منعقد شده‌اند

1383/05/24

101-93011

حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهن

1383/05/12

101-84710

حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهن

1383/05/12

101-84702

حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عاليه پل ، تونل ، باندفرودگاه ، راه و زيرسازي راه‌آهن سال 1383

1383/05/12

101-84707

حق الزحمه مطالعات زيرسازي راه آهن سال 1383

1383/05/12

101-84695

آيين‌نامه تشخيص صلاحيت مشاوران

1383/04/23

H28437T20637

اصلاح آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي

1383/04/21

H30980T20071

آيين‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران

1383/04/07

H28422T17234

تعديل حق‌الزحمه خدمات تهيه طرح و توسعه عمران (جامع) ناحيه        M 1383

1383/04/02

101-54550

تعديل حق‌الزحمه خدمات تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصيلي شهرها     K 1383

1383/04/02

101-54545

دستورالعمل تعرفه‌هاي خدمات نقشه‌برداري 1383

1383/04/02

101-54289

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهي مشاوران سال 1383

1383/03/16

101-41626

معيارهاي پذيرش بتن برمبناي پايايي

1383/03/04

101-34229

شاخص‌هاي قطعي دوره‌هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1382

1383/02/16

101-22555

نرخ فولاد، سيمان و مواد ناريه در دوره‌هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1382

1383/02/16

101-22600

اصلاح مصوبه 40676 /ت 24698 ه‍ مورخ 21/11/1381

1382/12/26

H30305T70432

فهرست‌هاي بهاي سال 1383

1382/12/25

Bha83.htm

بررسي علل تخريب ساختمان‌هاي دولتي و عمومي جديدالاحداث واقع در شهرستان بم و ساير مراکز دولتي آسيب‌ديده از زلزله پنجم ديماه 1382

1382/10/30

101-205361

اعمال ضرايب تطبيق به فهرست‌هاي پايه سال 1382 براي تبديل نرخ آنها  به نرخ روز

1382/10/24

101-201464

تهيه پايگاه اطلاعات ژئوتکنيک

1382/10/21

101-199499

شاخص‌هاي قطعي آحاد بها، دوره‌هاي اول و دوم سال 1382

1382/09/30

101-183743

ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنيک و مقاومت مصالح

1382/09/30

101-183749

دستورالعمل نحوه تعديل آحاد بهاي پيمان‌ها

1382/09/15

101-173073

فهرست نرخ فولاد سيمان و مواد ناريه در دوره سه ماهه دوم سال 1382

1382/08/27

101-162161

آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي

1382/08/11

H28493T42956

نرخ فولاد سيمان و مواد ناريه در دوره سه ماهه اول سال 1382

1382/06/11

101-110166

موافقتنامه  و شرايط عمومي قراردادهاي  خدمات ژئوتکنيک و مقاومت مصالح

1382/06/08

101-107726

حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسي آب / ادامه جدول 2600 و 978

1382/04/14

101-64969

حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عاليه پل ، تونل ، باندفرودگاه ، راه و زيرسازي راه‌آهن سال 1382

1382/04/14

101-64972

حق الزحمه مطالعات زيرسازي راه آهن سال 1382

1382/04/14

101-64974

نقشه کشوري ضرايب منطقه‌اي نظارت کارگاهي

1382/04/14

3730map

ابلاغ تعرفه‌هاي خدمات نقشه‌برداري 1382

1382/03/03

101-34643

شاخصهاي قطعي تعديل آحاد بها ، دورههاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1381

1382/02/22

101-28487

دستور العمل ارجاع كار و انعقاد قرارداد با واحدهاي  خدمات مديريت طرح

1382/02/21

101-26722

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه نظارت کارگاهي مشاوران سال 1382

1382/02/20

101-25555

تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه

1382/02/20

101-25558

تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح هاي توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفصيلي شهرها

1382/02/20

101-25561

فهرست‌هاي بهاي واحد پايه 1382و لوح فشرده آن انتشار يافت

1382/02/06

Fehrest1382.pf

فهرست نرخ فولاد سيمان و مواد ناريه در دوره‌هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1381

1381/12/24

101-241624

آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانکاران (آيين‌نامه جديد) ‌

1381/12/11

H23251T48013

تشکيل هيات سه نفره فسخ پيمان براي استان‌ها

1381/11/27

101-218255

آيين‌نامه نحوه تهيه قراردادهاي ناهمسان خدمات مشاوره‌اي (جايگزين3200) ‌

1381/11/21

H24698T40676

شاخص‌هاي قطعي تعديل آحاد بها، دوره‌هاي سه ماهه اول و دوم سال 1381

1381/10/28

101-197801

ضوابط و معيارهاي فني روش‌هاي آبياري تحت فشار (مشخصات فني عمومي) ‌

1381/10/24

101-195257

دستورالعمل استفاده از امولسيونهاي قيري در راهسازي ، نشريه شماره 207

1381/09/30

101-177771

استانداردهاي نقشه‌کشي ساختماني ، نشريه شماره 256

1381/09/19

101-171563

دستورالعمل عمومي ارزيابي پيامدهاي زيست‌محيطي طرح‌هاي عمراني - نشريه شماره 1 - 254

1381/09/09

101-162922

آيين‌نامه نظارت و کنترل فنيي بر عمليات و خدمات نقشه برداري - نشريه شماره 253

1381/08/28

101-157458

فهرست نرخ فولاد سيمان و مواد ناريه در دوره‌هاي سه ماهه اول و دوم سال 1381

1381/08/23

101-154370

موافقتنامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات نقشه‌برداري

1381/07/06

101-120757

شاخصهاي قطعي تعديل آحاد بها ، دورههاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1380

1381/06/18

101-109585

راهنماي آيين‌نامه بتن ايران «آبا» نشريه شماره 126

1381/05/26

101-93640

ابلاغ تعرفه‌هاي خدمات نقشه‌برداري  سال 81

1381/05/26

101-93686

آيين نامه روسازي آسفالتي راههاي ايران ، نشريه شماره 234

1381/05/16

101-88497

آئين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي

1381/04/01

H26590T10729

حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهن

1381/03/19

105-45704

حق الزحمه مطالعات زيرسازي راه آهن

1381/03/19

105-45707

حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهن

1381/03/19

105-45711

حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عاليه پل ، تونل ، باندفرودگاه ، راه و زيرسازي راه‌آهن

1381/03/19

105-45716

پرداخت تفاوت بهاي قير

1381/03/04

105-36613

ضوابط اجراي روش طرح و ساخت در پروژه‌هاي صنعتي  (EPC صنعتي)

1381/03/01

1380/11/14

5490

105-18929-54-7105

تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح هاي توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفصيلي شهرها

1381/02/14

105-20096

تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه

1381/02/14

105-20097

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه نظارت کارگاهي مشاوران سال 1381

1381/02/14

105-20098

فهرست نرخ فولاد ، سيمان و مواد ناريه در دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1380

1381/02/09

105-18137

تعرفه‌هاي خدمات مطالعات ژئوفيزيک

1380/12/05

105-20463-54-7700

شاخص هاي قطعي تعديل آحاد بها ‏, دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1380

1380/11/29

105-20132-54-7581

شرح خدمات و روش محاسبه حق الزحمه مطالعات توجيه فني ، اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي طرحهاي فاضلاب شهري

1380/11/21

105-19531-54-7332

ابلاغ تعرفه‌هاي نقشه‌برداري (سال 1380) ‌

1380/10/16

105-16766-54-6288

فهرست نرخ فولاد سيمان و مواد ناريه در دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1380

1380/08/16

105-12246-54-4635

شرح خدمات تهيه طرح هاي ايستگاههاي افزايش فشار گاز و مواد نفتي

1380/06/13

105-8074-54-2984

شرح عمومي خدمات مديريت طرح براي تهيه و اجراي طرح هاي غير صنعتي

1380/06/13

105-8075-54-2983

فهرست نرخ فولاد، سيمان و مواد ناريه در دوره‌هاي سه ماهه سال 1379

1380/05/08

105-5880-54-2130

شاخصهاي قطعي تعديل آحاد بها ، دوره هاي سه ماهه سال 1379

1380/04/31

105-5287-54-2019

رعايت ضوابط فني ، حقوقي و قراردادي در پروژه هاي عمراني

1380/04/23

105-4617-54-1753

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه نظارت كارگاهي مشاوران ، سال 1380

1380/03/23

105-2821-54-1085

موافقتنامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مديريت طرح

1380/01/28

105-735-54-201

تعديل حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهي در سال 1379

1379/11/08

105-7902-54-5752

ابلاغ تعرفه‌هاي نقشه‌ برداري 1379

1379/10/12

105-6904-54-5069

فهرست نرخ فولاد ، سيمان و مواد ناريه دردوره هاي سه ماهه اول ودوم سال 1379

1379/07/27

105-3747-54-3695

شاخصهاي موقت تعديل دوره هاي سه ماهه اول ، دوم ، سوم سال 1379 فهرستهاي قيمت پايه

1379/07/23

105-3578-54-3596

شاخصهاي قطعي تعديل دوره هاي سه ماهه سال 1378 فهرستهاي قيمت پايه

1379/07/06

105-3087-54-3428

دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهاي خدمات مهندسي ارزش به شماره نظام فني و اجرايي 18 9 2 3

1379/05/24

105-1662-54-2747

موافقتنامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره پژوهشي

1379/05/24

105-1670-54-2753

دستور العمل ارجاع كار و انعقاد قرارداد با واحدهاي  خدمات مديريت طرح

1379/05/12

105-1251-54-2622

موافقت نامه شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره

1379/04/29

105-842-54-2460

قرارداد همسان خدمات مشاوره - شماره نظام فني و اجرايي 3418 شماره بخشنامه 54/2460-105/842 مورخ 1379/4/29

1379/04/29

3418

فهرست نرخ فولاد ، سيمان و مواد ناريه دردوره هاي سه ماهه سال 1378

1379/03/18

102-1424-54-1090

شرح عمومي خدمات مشاوره (نظارت) در دوره ساخت و تحويل کار براي طرح هاي غير صنعتي

1379/03/11

102-1295-54-977

ابلاغ شرح رديف هاي رشته سد سازي

1379/02/28

102-1003-54-755

اصلاح آيين نامه اجرايي بند ( د ) تبصره 21 قانون بودجه سال 1379 كل كشور

1379/02/27

222831-7042

اصلاح تصويب نامه شماره 54090 / ت 17865 ه  ، مورخ 21/08/78

1379/02/26

41127

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1379

1379/02/11

102-614-54-444

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1379

1379/02/11

102-615-54-445

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 1379

1379/02/11

102-616-54-446

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته چاهها وقناتها سال 1379

1379/02/11

102-617-54-447

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 1379

1379/02/11

102-618-54-448

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات برقي سال 1379

1379/01/30

102-377-54-237

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 1379

1379/01/30

102-378-54-236

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1379

1379/01/29

102-334-54-210

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه راه، باند فرودگاه و زير سازي راه آهن سال 1379

1379/01/29

102-335-54-211

آيين نامه اجرايي بند ( د ) تبصره 21 قانون بودجه سال 1379 كل كشور

1379/01/20

499

دستورالعمل انتخاب و انعقاد قراردادهاي مديريت طرح

1379/01/09

102-74-54-9

حق الزحمه مطالعات ژئو فيزيك

1378/12/28

102-8748-54-7335

مصوبه هيات وزيران در مورد تصويب نامه شماره 65019 / ت 18289 ه مورخ  09/10/77

1378/12/23

21619-36789

تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرحهاي توسعه وعمران ، حوزه نفوذ و تفضيلي شهرها

1378/12/04

102-8001-54-6758

تعديل حق الزحمه مطالعات زير سازي راه آهن

1378/12/04

102-8002-54-6759

راهنماي حفاظت كمي وكيفي منابع آب زير زميني و تجهيزات بهره برداري از آنها

1378/11/25

102-7636-54-6563

راهنماي مطالعات پايه زمين شناسي مهندسي در پروژه هاي مهندسي آب

1378/11/20

102-7492-54-6444

ساختمانهاي عمومي ودولتي

1378/11/06

102-7054-54-6130

حق الزحمه مطالعات و نظارت عاليه راه

1378/11/03

102-6944-54-6022

وزارت مسكن وشهرسازي - وزارت كشور

1378/10/27

22205-57321

دستورالعمل بهنگام كردن برآورد هزينه مبناي تعيين حق الزحمه مطالعه وطراحي

1378/10/26

102-6750-54-5885

آيين نامه طرح هندسي راه روستايي

1378/10/15

102-6510-54-5455

بتن در مناطق گرمسير

1378/09/27

102-6019-54-5093

شاخصهاي موقت تعديل دوره هاي سه ماهه اول ، دوم و سوم سال 1378 فهرستهاي پايه

1378/09/17

102-5861-54-4938

فهرست جزئيات خدمات مطالعات پخش سيلاب و تغذيه مصنوعي ( مراحل اول ودوم) ‌

1378/09/15

102-5778-54-4883

فهرست جزئيات خدمات مطالعات ساماندهي چشمه ها و قنات ها

1378/09/15

102-5779-54-4883

دستورالعمل تهيه پروژه راه هاي جنگلي

1378/09/14

102-5767-54-4858

شاخصهاي قطعي تعديل دوره هاي سه ماهه 1377 فهرستهاي قيمت پايه

1378/08/30

102-5371-54-4576

تعديل جدول شماره 2 بخشنامه شماره 54/3191-15354-1 مورخ 70/9/30

1378/08/16

102-4944-54-4304

دستورالعمل آزمايش هاي تراوايي

1378/08/16

102-4973-54-4303

دستورالعمل رفتار سنجي كيفي آب هاي زير زميني

1378/08/10

102-4851-54-4210

راهنماي تزريق در سازه هاي آبي

1378/08/10

102-4852-54-4211

فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسايي طرح هاي مهندسي رودخانه

1378/08/10

102-4853-54-4212

ضوابط طراحي سازه اي مجاري آب بر زميني بتني

1378/08/10

102-4854-54-4213

فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحي تفضيلي ( مرحله دو ) طرح هاي مهندسي رودخانه

1378/08/10

102-4855-54-4214

فهرست خدمات مطالعات مرحله توجيهي طرح هاي مهندسي رودخانه

1378/08/10

102-4856-54-4215

دستورالعمل برداشت صحرايي گسستگي هاي سنگ در كارهاي مهندسي و سدسازي

1378/08/10

102-4857-54-4216

ايلاغ تعرفه هاي خدمات نقشه برداري و آبنگاري

1378/07/25

102-4465-54-3974

دستورالعمل تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران در سال 1378

1378/07/12

102-4155-54-3731

ضريبهاي منطقه اي حقوق عوامل نظارت كارگاهي

1378/07/12

102-4156-54-3730

تفاوت بهاي قير و مواد ناريه  - براي کارکردهاي از اول سال 1377 به بعد

1378/07/10

102-4091-54-3660

اصلاح تصويب نامه شماره 12548 / ت 21422 ه ، مورخ  28/04/78

1378/06/02

21422-29182

فهرست نرخ فولاد و سيمان در دوره هاي سه ماهه سال 1377

1378/06/01

102-3057-54-2314

شرح عمومي خدمات مديريت طرح ( براي کارهاي صنعتي) ‌ -

1378/05/10

102-2531-54-1970

مصوبه هيات وزيران در مورد مطالبات مهندسان مشاور

1378/04/29

21670-3812

اصلاح بند 2 تصويبنامه شماره 33767 - 3250 ، مورخ  21/07/71

1378/04/28

21422-14548

لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 كل كشور

1378/04/15

102-1982-54-1549

بخشنامه به واحد هاي داخلي سازمان و سازمانهاي برنامه و بودجه استانها

1378/04/01

102-1654-54-1310

دستورالعمل ارسال اسناد و مدارك پيمان در قالب لوح هاي رايانه اي compact disc , diskette

1378/04/01

102-1655-54-1311

ابلاغ موافقتنامه ، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان‌ها و مقررات آنها (نشريه شماره 4311 نظام فني اجرايي)

1378/03/03

102-1088-54-842

آيين نامه اجرايي ( و ) و تبصره 9 قانون بودجه سال 1378 كل كشور

1377/12/22

80585

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1377

1377/12/09

102-7608-54-7234

دستورالعمل تنظيم اسناد و مدارك قراردادهاي مهندسان مشاور و پيمانهاي پيمانكاران

1377/12/02

102-7458-54-7140

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1377

1377/11/17

102-7006-54-6662

مصوبه هيات وزيران راجع به مقررات اخذ تضمين انجام تعهدات و پيمانهاي پيمانكاري

1377/10/09

65019

شاخصهاي قطعي دوره هاي سه ماهه سال 1376 قيمتهاي پايه

1377/09/29

102-5846-54-5240

دستورالعمل نامگذاري و حفاري چاههاي آب

1377/09/18

102-5686-54-5085

تعديل حق الزحمه مطالعات راه

1377/09/18

102-5693-54-5087

تعديل حق الزحمه مطالعات زير سازي راه آهن

1377/09/18

102-5694-54-5088

تعديل و اصلاح نحوه پرداخت حق الزحمه خدمات تهيه طرحهاي توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفضيلي شهرها

1377/09/18

102-5695-54-5089

نحوه ارائه تجزيه بها ء همراه با پيشنهاد قيمت توسط پيمانكاران

1377/09/09

102-5453-54-4951

راهنماي كنترل كيفيت در مراحل مختلف تصفيه آب آشاميدني

1377/09/08

102-5418-54-4909

مصوبه هيات وزيران در مورد روش حل وفصل اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني

1377/08/31

17865-54090

پرداخت مطالبات مهندسان مشاور

1377/08/17

102-4852-10695

دستورالعمل تشخيص صلاحيت واحدهاي تحقيقات صنعتي و معدني

1377/08/05

102-4509-50-10121

تعديل حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي

1377/06/04

102-2937-54-2943

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته چاهها و قناتها سال 1377

1377/05/20

102-7787-54-2247

بخشنامه به واحد هاي خدمات مشاوره

1377/05/12

102-2426-50-4886

تعرفه تهيه نقشه هاي به مقياس  25000 : 1

1377/05/12

102-2469-54-2102

ضوابط طراحي ساختمان هاي اداري

1377/05/04

102-2206-54-1917

راهنماي بهره برداري و نگهداري واحدهاي تصفيه خانه آب

1377/04/10

102-1678-54-1551

مصوبه هيات وزيران در نورد اعضاي شوراي عالي فني

1377/04/09

19541-16359

مصوبه هيات وزيران در مورد اختيارات كميسيون امور زير بنائي ، صنعت و محيط زيست

1377/04/09

19698-21643

آيين نامه طراحي سازه هاي فولادي به روش حالات حدي

1377/04/06

102-1601-54-1459

مصوبه هيات وزيران در مورد تصويب نامه شماره 108462 مورخ 21/12/64

1377/03/27

19411-19033

دستورالعمل نحوه تعيين تعرفه تهيه نقشه هاي توپوگرافي

1377/03/16

102-1219-54-1069

دستورالعمل نحوه تعيين حق الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسي آب

1377/03/10

102-1133-54-978

راهنماي كاربرد اقتصاد و مهندسي در پروژه هاي توسعه و مديريت منابع آب

1377/03/03

102-991-54-835

علائم و نشانه هاي نقشه هاي منابع آب زير زميني

1377/02/20

102-941-54-791

ابلاغ فهرست و روش انتخاب و ارجاع كار به واحدهاي خدمات مشاور

1377/02/08

102-509-50-1174

جداول راهنماي اطلاعات پايه مورد نياز براي بررسي هاي اقتصادي تامين ، انتقال و توزيع آب كشاورزي

1377/02/05

102-449-54-358

پوشش جدارلوله هاي فولادي با ملات ماسه سيمان

1377/02/05

102-450-54-357

تعديل حق الزحمه مطالعات راه

1377/01/30

102-337-54-263

تعديل حق الزحمه مطالعات زيرسازي راه آهن

1377/01/30

102-338-54-264

ژئوفيزيك ونقش آن در مهندسي آب استاندارد مطالعات لرزه اي با روش شكست مرزي

1377/01/22

102-223-54-153

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات برقي سال 1377

1376/12/27

102-7788-54-7392

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 1377

1376/12/27

102-7791-54-7395

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 1377

1376/12/27

102-7802-54-7396

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته راه * باند فرودگاه و زيرسازي راه آهن سال 1377

1376/12/27

102-7803-54-7398

شاخصهاي دوره هاي سه ماهه سال 1375 قيمتهاي پايه

1376/12/20

102-7598-54-7208

فهرست نرخ فولاد و سيمان در دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1376

1376/12/20

102-7599-54-7209

ضرايب عمليات رقومي ( ديجيتال ) تبديل فتو گرامتري و ترسيم

1376/12/15

102-7720-54-7320

مصوبه شوراي اقتصاد در مورد ترك تشريفات مناقصه

1376/12/04

34-1292

مصوبه شوراي اقتصاد در مورد انتشار فهارس بها و مرجع تصويب شاخص هاي تعديل

1376/11/28

34-1275

مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني

1376/11/15

102-6840-54-6325

دستورالعمل اجراي خدمات بهره برداري و نگهداري شبكه هاي آبياري و زهكشي

1376/11/06

102-6577-54-6014

فهرست نرخ فولاد و سيمان در دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1376

1376/11/06

102-6611-54-6034

ابلاغ روش انتخاب و ارجاع كار به شركت هاي داده ورزي ( انفورماتيكي ) تشخيص صلاحيت شده

1376/10/08

102-5962-57-12524

شاخصهاي موقت تعديل دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1376 فهرستهاي قيمت پايه

1376/08/10

102-4548-54-3851

بخشنامه رياست جمهوري در مورد ترك تشريفات معاملات و قراردادهاي خارجي

1376/08/07

22045

ضريب تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرحهاي توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفضيلي شهرها

1376/07/06

102-3777-54-3255

فهرست بهاي واحد عمليات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح

1376/07/02

102-3727-54-3213

مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص نحوه پرداخت عوارض شهرداريها

1376/05/10

34-521

نحوه خريد و عقد قراردادهاي طراحي و توليد نرم افزار

1376/05/04

102-2497-57-11127

مصوبه هيات وزيران در مورد تغيير ماده 15 آيين نامه اجرائي تبصره 96 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه

1376/04/30

18155-60898

دستورالعمل نحوه تعيين تعرفه تهيه نقشه هاي توپوگرافي

1376/04/29

102-2404-54-1600

اصلاحيه ميزان حق الزحمه تحقيقاتي

1376/04/22

17318-60097

معيارهاي هيدروليكي طراحي كانالهاي آبياري و زهكشهاي روباز

1376/04/21

102-2190-54-1396

ضريب تعديل حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي

1376/04/08

102-1876-54-1212

تهيه طرح توسعه و عمران  جامع  ناحيه  {قرارداد همسان شماره 19}

1376/04/08

102-1877-54-1222

مصوبه هيات وزيران در مورد ميزان و نحوه تضمين حسن انجام تعهدات و پيش پرداخت

1376/03/20

17220-56986

مصوبه هيات وزيران در مورد اصلاح آئين نامه مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري بنياد شهيد

1376/03/06

17915-55637

مكمل ضوابط طراحي شبكه هاي جمع آوري آبهاي سطحي و فاضلاب شهري

1376/03/05

102-1137-54-728

دستورالعمل حفر و تجهيز پيزومتر هاي مركب

1376/03/05

102-1138-54-726

هزينه حمل مصالح

1376/03/05

102-1139-54-727

فهرست نرخ فولاد وسيمان در دوره هاي سه ماهه سال 1375

1376/03/05

102-1140-54-726

قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي صنعتي و اجرائي كشور

1376/01/20

455

حق الزحمه مطالعات ژئو فيزيك و ضرايب منطقه اي مربوط

1375/12/26

102-8628-5-54-7019

دستورالعمل نحوه تعيين تعرفه تهيه نقشه هاي توپوگرافي

1375/12/26

102-8629-5-54-7020

حق الزحمه مطالعات راه

1375/12/26

102-8630-5-54-7021

حق الزحمه مطالعات زيرسازي راه اهن

1375/12/26

102-8631-5-54-7022

مصوبه شوراي اقتصاد در مورد نحوه پرداخت عوارض شهرداريها

1375/12/21

34-1083

شاخصهاي موقت تعديل دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1375 فهرست قيمتهاي پايه

1375/12/13

102-8304-54-6753

آيين نامه طرح هندسي راه ها

1375/11/09

102-7444-56-1523

دستورالعمل مطالعات فيزيوگرافي در حوضه هاي آبخيز

1375/11/06

102-7310-56-1510

دستورالعمل بهره برداري و نگهداري از تاسيسات و تجهيزات شبكه هاي آبياري و زهكشي

1375/10/30

102-7168-56-1484

دستورالعمل بهره برداري و نگهداري از ماشين آلات مورد نياز شبكه هاي آبياري و زهكشي

1375/10/29

102-7166-56-1482

ژئو فيزيك ونقش آن در مهندسي آب استاندارد مطالعات الكتريك با روش مقاومت ويژه

1375/10/29

102-7167-56-1483

ضريب تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرحهاي توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفضيلي شهرها

1375/10/16

102-6860-54-5050

دستورالعمل لايه بندي خاك در مطالعات زهكشي اراضي

1375/10/08

102-6651-56-1388

دستورالعمل حفر و تجهيز چاهكهاي مشاهده اي

1375/10/08

102-6652-56-1389

راهنماي تعيين منحني دبي - اشل رودخانه با استفاده از روش انيشيتن - بارباروسا

1375/10/08

102-6653-56-1390

دستورالعمل تعيين هدايت هيدروليك خاك

1375/10/08

102-6654-56-1391

شاخصهاي موقت تعديل دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1375 فهرست هاي قيمت پايه

1375/09/03

102-5757-54-4400

دستورالعمل تعيين حق الزحمه خدمات كارگاهي مهندسان مشاور در سال 1375

1375/08/30

102-5652-54-4343

ابلاغ فهرست پيمانكاران ساختماني ، تاسيساتي و تجهيزاتي سراسري

1375/08/30

102-5688-50-10555

پرداخت تفاوت بهاي قير و مواد ناريه

1375/08/29

102-5636-54-4300

فهرست نرخ فولاد و سيمان در دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1375

1375/08/14

102-5230-54-4060

تغيير ماده 7 آيين نامه اجرائي تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

1375/08/07

8459

مصوبه شورايعالي هماهنگي صادرات خدمات فني و مهندسي ، مورخ   23/07/1375

1375/07/30

31253-20

تسهيلات پياده روي ، توصيه ها و معيارهاي فني

1375/06/26

102-3947-56-954

ابلاغ فهرست و روش انتخاب و ارجاع كار به واحد هاي خدمات مشاوره

1375/06/21

102-3577-50-6888

فهرست نرخ فولاد و سيمان در دوره هاي سه ماهه سال 1374

1375/06/20

102-3570-54-3232

شاخصهاي دوره هاي سه ماهه سال 1374 قيمتهاي پايه

1375/05/30

102-3018-54-2750

انعقاد پيمان با نرخ مترمربع زير بنا

1375/05/20

102-2700-54-2000

ضوابط طراحي ساختمانهاي نكهداري و پرورش گاوشيري در اقليم مختلف كشور

1375/04/20

102-2042-56-560

نظام فني و اجرائي طرح هاي عمراني كشور

1375/04/04

24525

بخشنامه به واحد هاي خدمات مشاوره

1375/03/01

102-987-50-2159

آيين نامه اجرائي بند ( د ) تبصره 31 قانون بودجه سال 1375 كل كشور

1374/12/28

38627

ضوابط اجرائي بودجه سال 1375 كل كشور

1374/12/28

38808

دستورالعمل ، تعديل تعرفه هاي تهيه نقشه هاي توپوگرافي

1374/12/27

102-7234-54-4100

ضريب تعديل حق الزحمه خدمات ژئو فيزيك

1374/12/16

102-6941-54-3818

ضريب تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرحهاي توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفضيلي شهرها

1374/12/16

102-6942-54-3838

ضريب نعديل حق الزحمه مطالعات راههاي اصلي ، فرعي و بهسازي راه

1374/12/16

102-6943-54-3797

ضريب تعديل حق الزحمه مطالعات زيرسازي راه آهن

1374/12/16

102-6944-54-3808

ضريب تعديل حق الزحمه خدمات ژئو فيزيك و مقاومت مصالح

1374/12/16

1026945-54-3828

مصوبه هيات وزيران در مورد تمديد تصويب نامه شماره 58604 / ت 329 ه مورخ 1372/11/30

1374/12/12

16380-14699

ضوابط اجرايي بودجه سال 1374 كل كشور

1374/12/04

22680

دستورالعمل نحوه تعيين حق الزحمه نظارت عوامل كارگاهي مهندسان مشاور

1374/11/21

102-6247-54-3262

نحوه تهيه قراردادهاي ناهمسان ( غير تيپ ) مهندسان مشاور

1374/11/15

102-6130-54-3200

فهرست نرخ فولاد و سيمان در دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1374

1374/11/09

102-6012-54-3120

فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحي تفضيلي سدها

1374/08/23

102-4367-54-2254

فهرست خدمات مهندسي مرحله ساخت سدها

1374/08/22

102-4339-54-2246

آئين نامه اجرائي تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

1374/08/17

10089

دستورالعمل اجرائي تبصره 5 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

1374/08/01

30362

مصوبه شوراي اقتصاد در اجراي مفاد بند ( ط ) تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه و بند 10 تبصره 29 قانون بودجه سال 74 كل كشور

1374/07/30

34-438

آئين نامه بارگذاري پل هاي ايران

1374/07/29

102-3698-56-859

ضوابط طراحي كارگاههاي پرورش ماهي هاي گرم آبي

1374/07/25

102-6324-56-1338

راهنماي بهره برداري و نگهداري از مخازن آب

1374/07/18

102-4228-56-140

شرح خدمات مطالعات مراحل مختلف طرحهاي آبياري و زهكشي

1374/05/01

102-1827-54-1011

فهرست نرخ فولاد و سيمان در دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1373

1374/05/01

102-1828-54-1009

شاخصهاي دوره هاي سه ماهه سال 1373 قيمتهاي پايه

1374/05/01

102-1829-54-1010

آيين نامه اجرايي بند ( 3 ) قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1374 كل كشور

1374/04/06

23555

ابلاغ فهرست واحدهاي خدمات مشاوره

1374/03/17

102-939-50-2255

آيين نامه بتن ايران - بخش دوم

1374/02/27

102-606-56-193

مصوبه هيئت وزيران در مورد نحوه پرداخت حق التحقيق

1374/02/01

21150

مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان ها

1373/12/23

102-5490-56-16521

نيروي انساني در تصفيه خانه هاي آب و مراقبت بهداشتي و كنترل سلامت آنان

1373/12/21

102-5454-56-16433

راهنماي نگهداري و تعميرات تصفيه خانه هاي آب و حفاظت و ايمني تاسيسات

1373/12/21

102-5455-56-16431

فهرست خدمات مرحله دو ( تشريحي ) طرحهاي آبياري و زهكشي

1373/12/17

102-5383-5-54-16135

موازين فني ورزشگاههاي كشور

1373/12/07

102-5198-5-56-15671

ضريب تعديل حق الزحمه براي خدمات قراردادهاي تهيه طرحهاي توسعه و عمران در سال 1373

1373/12/01

1025139-5-54-15375

ضريب تعديل حق الزحمه خدمات نظارت عوامل كارگاهي مهندسان مشاور در سال 1373

1373/12/01

102-5140-5-54-15373

فهرست خدمات مرحله شناسايي طرحهاي آبياري و زهكشي

1373/11/30

102-5119-5-54-15267

فهرست خدمات مرحله يك ( توجيهي ) طرحهاي آبياري و زهكشي

1373/11/30

102-5120-5-54-15269

فهرست خدمات مرحله شناسايي طرحهاي زهكشي و بهسازي خاك

1373/11/30

102-5121-5-54-15265

ضريب تعديل حق الزحمه خدمات ژئو فيزيك در سال 1373

1373/11/18

102-4958-5-54-14765

ضريب تعديل حق الزحمه قسمتهاو مراحل مختلف مطالعات راههاي اصلي ، فرعي و بهسازي راه در سال 1373

1373/11/18

1025156-5-54-15469

ضريب تعديل حق الزحمه مرحله مقدماتي و مراحل اول و دوم مطالعات زير سازي راه آهن در سال 1373

1373/11/18

102-5157-5-54-15471

ضريب تعديل تعرفه هاي تهيه نقشه هاي توپوگرافي در سال 1373

1373/11/18

102-5158-5-54-15473

شاخصهاي تعديل دوره هاي سه ماهه سال 1373

1373/11/04

102-4704-5-54-14019

فهرست نرخ آهن آلات و سيمان در دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1373

1373/11/04

102-4705-5-54-14021

عدم پيش بيني تامين وسيله نقليه مورد نياز مهندسين مشاور و دستگاه اجرايي در قراردادهاي پيمانكاري

1373/11/02

102-4683-5-54-13913

اصلاح مفاد بند 5 ضوابط اجرايي بودجه سال 1373 كل كشور

1373/10/14

29587

ارسال گزارش پيشرفت عمليات اجرايي به دفاتر امور بخشي و سازمان برنامه و بودجه استانها

1373/07/20

102-3117-5-9677

فهرست خدمات مرحله توجيهي طرحهاي حفاظت خاك و آبخيزداري

1373/07/17

102-3031-5-9357

فهرست خدمات مرحله شناسايي طرحهاي حفاظت خاك و آبخيزداري

1373/07/17

102-3032-5-9355

دستورالعمل مربوط به برسي و نگهداري اسناد و پيمانها و قراردادها و گزارشات پيمانكاران و مشاوران

1373/06/21

102-2587-5-8145

نشريه شماره 131 دفتر تحقيقات و معيارهاي فني

1373/04/07

102-1321-56-4437

مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني  ( تجديد نظر اول ) .

1373/03/28

102-1178-5-56-3897

درج اطلاعات ضروري در قراردادهاي طرحهاي عمراني

1373/02/24

5-2329-102-738

آيين نامه اجرائي بند ( 3 ) قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال1373كل كشور

1373/02/19

16933

دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهاي آهن آلات و سيمان - تجديد نظر شده

1372/12/25

102-23095-5-54-23239

ضريب تعديل حق الزحمه براي خدمات قراردادهاي تهيه طرحهاي توسعه و عمران در سال 1372

1372/12/25

102-23145-5-54-22311

مجموعه نقشه هاي تيپ مخازن آب زميني

1372/12/25

5-56-23237-102-23097

دستورالعمل ابلاغي به مهندسين مشاور بمنظور رعايت صلاحيت وظرفيت خود در قبول كار وارسال اطلاعات كارهاي خود به سازمان برنامه وبودجه در موقع مقرر

1372/12/18

50-25232

ضوابط اجرايي بودجه سال 1373 كل كشور

1372/12/06

16321

ضريب تعديل حق الزحمه مرحله مقدماتي و مراحل اول و دوم مطالعاتي زيرسازي راه آهن براي سال 72

1372/12/01

102-21889-5-21391

ضريب تعديل حق الزحمه قسمتها ومراحل مختلف مطالعات راههاي اصلي و فرعي و بهسازي راه براي سال 1372

1372/12/01

102-41863-5-21386

مصوبه هدئت وزيران درمورد بلوكه نمودن مطالبات پيمانكار و استرداد كسور وجه الضمان

1372/11/30

58604

آيين نامه اجرائي بند ( 3 ) قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1372

1372/11/30

58605

بخشنامه به دستگاههاي اجرائي و مهندسان مشاور

1372/11/18

102-21361-5-56-2058

دستورالعمل ابلاغي به پيمانكاران به منظور رعايت صلاحيت و ظرفيت خود در قبول كار و ارسال اطلاعات كارهاي خود به سازمان برنامه و بودجه در موقع مقرر

1372/10/25

50-19258

مشخصات فني وعمومي مخازن آب زميني

1372/10/15

1-19661-5-56-18217

نشريه شماره 3 - 129 دفتر تحقيقات و معيارهاي فني

1372/10/05

1-19021-56-17571

نشريه شماره 3 - 130 دفتر تحقيقات و معيارهاي فني

1372/09/30

1-18961-17293

ابلاغ فهرست شركتهاي ساختماني ، تاسيساتي و تجهيزاتي سراسري وتعيين نحوه دعوت پيمانكاران براي كارها

1372/09/03

1-15050-50-15666

نحوه پرداخت عوارض شهرداري درقراردادهاي پيمانكاري

1372/09/01

1-11431-54-15377

ابلاغ فهرست واحدهاي خدمات مشاوره و تعيين نحوه ارجاع كار به مهندسان مشاور

1372/08/25

1-16796-50-15088

دستورالعمل نحوه تعيين عوامل نظارت كارگاهي و روش تعيين و پرداخت حق الزحمه نظارت كارگاهي مهندسان مشاور در سال 1372

1372/08/15

1-13758-54-14197

مصوبه هيئت وزيران در مورد نحوه صدور ضمانتنامه هاي مورد نياز خدمات فني  و مهندسي ( مطالعه - طراحي - اجرا - نظارت ) موسسات و شركت هاي ايراني در خارج از كشور

1372/08/14

10827

شاخصهاي تعديل سه ماهه سوم و چهارم سال 1371

1372/06/31

1-12223-10955

دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهاي آهن آلات وسيمان

1372/06/27

1-12067-5-54-10443

تعرفه هاي تهيه نقشه هاي توپوگرافي سال 1372

1372/06/22

1-11681-54-10157

تمركز اطلاعات مربوط به زمين شناسي

1372/05/20

6568

قانون تغيير نصاب معاملات ، موضوع ماده 87 قانون محاسبات عمومي كشور

1372/03/03

2487

ضوابط اجرائي بودجه سال 1372 كل كشور

1372/02/21

13853

اعطاي اختيارات براي رتبه بندي كارشناسان حقيقي ( اشخاص حقيقي ايراني ) خدمات مشاوره به استانها

1372/02/18

1-2483-50-1024

مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمانها

1372/01/31

1-1439-56-130

حق الزحمه قسمتها و مراحل مختلف مطالبات زير سازي راه آهن و همچنين حق الزحمه پياده كردن و ميخكوبي مسير

1371/12/27

1-21375-54-3810

شاخصهاي تعديل سه ماهه اول و دوم سال 1371

1371/12/26

1-21125-54-3800

رعايت انتخاب نوع مصالح با توجه به شناور شدن نرخ ارز

1371/12/09

1-19701-54-3600

آزمايشهاي تيپ مكانيك خاك  - شناسايي و طبقه بندي خاك

1371/12/01

1-19351-56-2208

مباني و ضوابط طراحي طرحهاي آبرساني شهري

1371/11/26

1-19045-56-2177

نشريه شماره 112 دفتر تحقيقات و معيارهاي فني

1371/11/26

1-19047-56-2178

نشريه شماره 3 - 121 دفتر تحقيقات و معيارهاي فني

1371/11/26

1-19049-56-2179

نشريه شماره 2 - 118 دفتر تحقيقات و معيارهاي فني

1371/11/26

1-19051-56-2180

استاندارد كيفيت آب آشاميدني

1371/11/26

1-19109-56-2181

راهنماي اجراي سقفهاي تيرچه و بلوك

1371/11/12

1-18080-56-2061

دستورالعمل هاي تيپ نقشه برداري

1371/11/03

1-17549-56-2009

رتبه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران در استانها

1371/10/20

7848

حق الزحمه قسمتها و مراحل مختلف راههاي اصلي فرعي و بهسازي راه و پيداكردن و ميخكوبي مسير راه وحق الزحمه نظارت كارهاي راه ، پل ، تونل ، باند فرودگاه و زير سازي راه آهن

1371/10/09

1-15753-54-2970

ضوابط معيارهاي طرح ومحاسبه مخازن آب زميني

1371/10/06

1-16312-56-1817

تنفيذ آئين نامه اجرائي بند ( 3 ) قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه براي سال 1371

1371/09/24

1-14899-54-2780

تنفيذآئين نامه اجرائي بند ( 3 ) قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه قانون بودجه سال

1371/09/04

27546

نرخ مصالح مورد عمل در محاسبه شاخصهاي تعديل سه ماهه سوم و چهارم سال 1370

1371/08/13

12329-54-2340

حق الزحمه مطالعات ژئو فيزيك

1371/07/27

1-10229-54-2160

شاخصهاي تعديل سه ماهه سوم وچهارم سال 1370

1371/07/27

1-10231-54-2161

مقررات اخذ تضمين و تاديه پيش پرداخت براي كارهاي پيمانكاري كه از محل اعتبارات عمراني انجام مي شوند

1371/07/12

33767

حق الزحمه نظارت عوامل كارگاهي مهندسان مشاور

1371/06/21

1-10142-54-1690

دستورالعمل بهنگام كردن حق الزحمه خدمات مطالعه و طراحي كارهايي كه حق الزحمه آنها درصدي بوده و فهرست بهاي مبناي برآورد آنها فهرست بهاي پايه است

1371/06/07

1-7065-54-1530

ضريب تعديل حق الزحمه ( K ) براي قراردادهاي تهيه طرحهاي توسعه و عمران حوزه نفوذ و تفضيلي شهرها

1371/06/07

1-7067-54-1529

اشتغال كارگران محلي در پروژه هاي عمراني

1371/05/24

1-6724-54-1400

راهنمائي و دستورالعمل در مورد نحوه تكميل فرم كاردردست اجرا توسط دستگاههاي اجرائي ، مشاوران و پيمانكاران

1371/05/04

50-2009

مشخصات فني عمومي ساختمانهاي گوسفندداري

1371/04/31

1-7546-56-785

تعرفه هاي تهيه نقشه هاي توپوگرافي

1371/04/22

1-7016-54-1080

نقشه هاي تيپ اجرايي ساختمانهاي گوسفندداري

1371/04/21

1-7424-56-786

فهرست بهاي واحد عمليات ژئو تكنيك و مقاومت مصالح سال 1371

1371/03/27

1-5670-54-840

ابلاغ فهرست واحدهاي خدمات مشاوره

1371/03/17

102-939-50-2255

رسيدگي به صورت وضعيتهاي قطعي از طريق استفاده از كارشناسان دستگاه اجرائي ذيربط به انتخاب بالاترين مقام دستگاه اجرائي

1371/02/12

3471

ضوابط ومعيارهاي فني شبكه آبياري و زهكشي نقشه هاي تيپ سازه هاي فني

1371/01/09

1-392-56-22

ضوابط ومعيارهاي فني شبكه آبياري و زهكشي نقشه هاي تيپ سازه هاي فني

1371/01/09

1-392-56-22

تنفيذ مفاد مصوبه شماره 108462 تا پايان سال 1372 در مورد جايگزيني مطالبات پيمانكاران با كسور وجه الضمان رسيدگي صورت وضعيتهاي قطعي از طريق استفاده از كارشناسان دستگاه اجرائي ذيربط به انتخاب بالاترين مقام دستگاه اجرائي

1370/12/29

71789

حق الزحمه مهندسان مشاور

1370/12/28

1020068-54-4200

دستورالعمل مربوط به ضوابط عمومي و مشترك كارهاي خدمات مشاوره اي

1370/12/28

1-19968-54-4190

راهنماي اجراي بخشنامه هاي شماره 4190 - 54 - 19968 - 1 مورخ 28/12/1370 و شماره 4200 - 54 - 20068 - 1 مورخ 28/12/1370 براي محاسبه حق الزحمه خدمات مرحله سوم مهندسان مشاور

1370/12/28

54-4193

هزينه حمل مصالح

1370/12/21

1-19466-54-4099

ضرايب افزايش شاخصهاي كلي ، رشته اي و گروهي سه ماهه سوم و چهارم سال 1370 نسبت به سه ماهه دوم سال 1370

1370/12/21

1-19468-54-4100

فهرست بهاي واحد عمليات ژئو تكنيك و مقاومت مصالح

1370/12/20

1-2346-54-554

ضريب تعديل حق الزحمه مطالعات مقدماتي و مراحل اول و دوم پياده كردن و ميخكوبي زير سازي راه آهن

1370/12/18

1-19148-54-4060

فهرست شركتهاي ساختماني ، تاسيساتي و تجهيزاتي سراسري

1370/11/16

1-18014-50-6200

افزايش مبالغ مندرج در بخشنامه هاي 6666/…. ، مورخ 28/12/60 ، و 7000 /…. ، مورخ 26/12/60

1370/11/08

1-17548-54-3640

ميزان حق التحقيق

1370/10/18

59685

ضوابط مربوط به تعيين قيمت كارهاي ترك مناقصه

1370/09/30

1-15356-54-3192

شاخصهاي تعديل سه ماهه اول و دوم سال 1370

1370/09/30

1-15382-54-3195

نحوه تعيين حق الزحمه خدمات مطالعه و طراحي و نظارت در رشته ساختمان

1370/09/25

1-5354-54-3191

دستورالعمل نحوه اخذ مجوز از شوراي فني استان در مورد كارهاي با قيمت 10 درصد و بيشتر نسبت به برآورد در حالت مناقصه

1370/07/28

1-11765-54-2500

روش جديد تعديل آحاد بها

1370/06/23

1-9706-54-2080

حق الزحمه مطالعات ژئو فيزيك و ضرايب منطقه اي مربوط

1370/06/05

1-8971-54-1880

ضرايب افزايش شاخصهاي كلي و فصلي سه ماهه اول سال 70 فهارس پايه نسبت به سه ماهه چهارم سال 1369

1370/05/20

1-724-54-1658